Aktualności

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
2016.03.01 09:04

GminaRzeczniów przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa czystości powietrza na terenie gminy. Stworzenie PGN jest konieczne do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014 –2020 na działania obejmujące m.in.:
- Termomodernizacje budynków
- Wymianę źródeł ciepła
- Inwestycje w OZE (Odnawialne Źródła Energii)
Aby tworzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej spełniał wymagania powinien być wspólnym dziełem wybranego Wykonawcy, Gminy oraz podmiotów prywatnych reprezentowanych przez mieszkańców jak i firmy działające na terenie gminy. W tym celu prosimy mieszkańców o wypełnianie ankiet dotyczących zagadnień potrzebnych do stworzenia PGN. Udzielone odpowiedzi pozwolą na ocenę gotowości mieszkańców do przeprowadzania inwestycji zmierzających do przechodzenia na niskoemisyjne źródła ogrzewania. Jednocześnie określi to wielkość potrzebnego wsparcia finansowego dla mieszkańców chcących dokonać takiej modernizacji. Ankiety są dostępne w Urzędzie Gminy Rzeczniów. Istnienie również możliwość wypełnienia ankiety on-line.
Informacje podane w ankiecie nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Dla przedsiębiorców i instytucji.
Prosimy o zgłaszanie działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020.

Termin i sposób złożenia ankiety
Ankiety należy złożyć do dnia 7 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Rzeczniów. Istnieje także możliwość wypełnienia ankiety on-line we wskazanym terminie.
Prawidłowowypełniona ankieta potwierdza zainteresowanie mieszkańca bądź instytucji udziałem w realizacji Planu i pozwala ubiegać się o dotacje.
Wypełnij ankietę on-line:
http://goo.gl/EsvTjr

 

Powrót do pełnej listy aktualności