Aktualności

Podpisanie umowy na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie
2017.05.23 14:19

We wtorek 23 maja br. w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie została podpisana umowa na realizację projektu pod nazwą: Głęboka modernizacja energetyczna z kompleksowym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy Rzeczniów zmierzająca do obniżenia kosztów użytkowania, oraz poprawy funkcjonalności budynku dla mieszkańców. Sygnatariuszami umowy byli: Wójt Gminy Rzeczniów - Pan Karol Burek oraz Skarbnik Gminy - Pani Edyta Walczyk, a ze strony wykonawcy tj. SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa z siedzibą w Radomiu Pan inż. Grzegorz Lipka - Komandytariusz  Projekt dofinansowany jest w ramach działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej w Gminie Rzeczniów, poprzez: głęboką modernizację budynku
Urzędu Gminy w Rzeczniowie w zakresie: ocieplenie budynku, wymiana drzwi zewnętrznych, przebudowa systemu grzewczego c.w.u. (obejmująca montaż min. 4 zaworów
termostatycznych na cyrkulacji i montaż licznika c.w.u.); przebudowa systemu c.o. i c.w.u. (obejmująca montaż pompy ciepła (OZE) i ciepłomierza oraz instalacja systemu
fotowoltaicznego w terminie do 29 grudnia 2017r.

Cel główny oraz cele szczegółowe projektu przyczynią się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WM 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IV, działania 4.2.

W efekcie realizacji projektu nastąpi:
- zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności
publicznej
w Gminie Rzeczniów poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii elektrycznej
łącznie
o 18,51 MWh/rok oraz energii cieplnej o 991,40 GJ/rok
- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprzez montaż 2 instalacji OZE
- poprawa jakości powietrza w Gminie Rzeczniów, poprzez zmniejszenie emisji CO2
o 130,01 t/rok
- wzmocnienie zrównoważonego rozwoju środowiska w woj. mazowieckim, poprzez
poprawę jakości powietrza w Gminie Rzeczniów

 

Powrót do pełnej listy aktualności